Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Руди, шлаки та зола

Печать

26     Руди, шлаки та зола


2601     Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:
                  - руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:
2601 11 00         - - неагломеровані:
2601 11 00 10     - - - концентрати залізні
2601 11 00 90     - - - інші
2601 12 00         - - агломеровані:
2601 12 00 10     - - - котуни з руди залізної
2601 12 00 90     - - - інші
2601 20 00 00     - випалений пірит


2602 00 00 00     Руди та концентрати марганцеві, включаючи марганцевисті залізні руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас. % або більше в перерахунку на сухий продукт

2603 00 00 00     Руди та концентрати мідні

2604 00 00 00     Руди та концентрати нікелеві

2605 00 00 00     Руди та концентрати кобальтові

2606 00 00 00     Руди та концентрати алюмінієві

2607 00 00 00     Руди та концентрати свинцеві

2608 00 00 00     Руди та концентрати цинкові

2609 00 00 00     Руди та концентрати олов'яні

2610 00 00 00     Руди та концентрати хромові

2611 00 00 00     Руди та концентрати вольфрамові

2612     Руди та концентрати уранові або торієві:
2612 10         - руди та концентрати уранові:
2612 10 10 00     - - руди уранові, смолка уранова та їх концентрати із вмістом урану більш як 5 мас. %
2612 10 90 00     - - інші
2612 20         - руди та концентрати торієві:
2612 20 10 00     - - монацит; ураноторіаніт, інші руди та концентрати торієві з вмістом торію більш як 20 мас. %
2612 20 90 00     - - інші


2613     Руди та концентрати молібденові:
2613 10 00 00     - випалені
2613 90 00 00     - інші

2614 00     Руди та концентрати титанові:
2614 00 10 00     - ільменіт та його концентрати
2614 00 90 00     - інші


2615     Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві або цирконієві:
2615 10 00 00     - руди та концентрати цирконієві
2615 90         - інші:
2615 90 10 00     - - руди та концентрати ніобієві або танталові
2615 90 90 00     - - руди та концентрати ванадієві


2616     Руди та концентрати дорогоцінних металів:
2616 10 00 00     - руди та концентрати срібні
2616 90 00 00     - інші


2617     Інші руди та концентрати:
2617 10 00 00     - руди та концентрати сурм'яні
2617 90 00 00     - інші


2618 00 00 00     Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється на стадії виробництва чорних металів


2619 00     Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та інші відходи виробництва чорних металів:
2619 00 20 00     - відходи, придатні для видобутку з них заліза або марганцю
2619 00 40 00     - шлак, придатний для видобутку з нього оксиду титану
2619 00 80 00     - інші


2620     Зола, шлак та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металів), що містять миш'як, метали або їх сполуки:
                - що містять переважно цинк:
2620 11 00 00     - - гартцинк (цинкозалізний сплав)
2620 19 00 00     - - інші
                - що містять переважно свинець:
2620 21 00 00     - - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші
2620 29 00 00     - - інші
2620 30 00 00     - що містять переважно мідь
2620 40 00 00     - що містять переважно алюміній
2620 60 00 00     - що містять миш'як, талій, ртуть або їх суміші, такі що використовуються для добування миш'яку або цих металів або для виробництва їх хімічних сполук
                  - інші:
2620 91 00 00     - - що містять переважно сурму, берилій, кадмій, хром або їх суміші
2620 99         - - інші:
2620 99 10 00     - - - що містять переважно нікель
2620 99 20 00     - - - що містять переважно ніобій і тантал
2620 99 40 00     - - - що містять переважно олово
2620 99 60 00     - - - що містять переважно титан
2620 99 95 00     - - - інші


2621     Інші шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки від спалювання відходів міського господарства:
2621 10 00 00     - зола та залишки від спалювання відходів міського господарства
2621 90 00 00     - інші
 


А Вы знаете что?

В 2002 году Эдвард Брюер попытался отсудить у госпиталя города Провиденс два миллиона долларов. Он обвинял администрацию в том, что вследствие их халатности ничто не помешало ему изнасиловать одну из пациенток госпиталя. Суд постановил, что вся тяжесть ответственности за понесённое Брюером наказание, лежит только на его совести, позволившей ему совершить данное преступление, и закон не обязывал госпиталь защищать Брюера от сделанного им выбора.