Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Печать

28     Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

2801     Фтор, хлор, бром і йод:
2801 10 00 00     - хлор
2801 20 00 00     - йод
2801 30         - фтор; бром:
2801 30 10 00     - - фтор
2801 30 90 00     - - бром


2802 00 00 00     Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна


2803 00     Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій):
2803 00 10 00     - метанова сажа
2803 00 80 00     - інший


2804     Водень, інертні гази та інші неметали:
2804 10 00 00     - водень
                  - інертні гази:
2804 21 00 00     - - аргон
2804 29         - - інші:
2804 29 10 00     - - - гелій
2804 29 90 00     - - - інші
2804 30 00 00     - азот
2804 40 00 00     - кисень
2804 50         - бор; телур:
2804 50 10 00     - - бор
2804 50 90 00     - - телур
                  - кремній:
2804 61 00 00     - - із вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію
2804 69 00 00     - - інший
2804 70 00 00     - фосфор
2804 80 00 00     - миш'як
2804 90 00 00     - селен2805     Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:

                  - лужні або лужноземельні метали:
2805 11 00 00     - - натрій
2805 12 00 00     - - кальцій
2805 19         - - інші:
2805 19 10 00     - - - стронцій та барій
2805 19 90 00     - - - інші
2805 30         - рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах:
2805 30 10 00     - - суміші або сплави  
2805 30 90 00     - - інші
2805 40         - ртуть:
2805 40 10 00     - - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) і вартістю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не більш як 224 євро
2805 40 90 00     - - інша2806     Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:

2806 10 00 00     - водень хлористий (соляна кислота)
2806 20 00 00     - хлорсульфонова кислота
2807 00     Сірчана кислота; олеум:

2807 00 10 00     - сірчана кислота
2807 00 90 00     - олеум2808 00 00 00     Азотна кислота; сульфоазотні кислоти


2809     Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу:
2809 10 00 00     - пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V))
2809 20 00 00     - фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти2810 00     Оксиди бору; борні кислоти:
2810 00 10 00     - триоксид дибору
2810 00 90 00     - інші


2811     Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:
                  - інші неорганічні кислоти:
2811 11 00 00     - - фтористий водень (плавикова кислота)
2811 19         - - інші:
2811 19 10 00     - - - бромистий водень (бромистоводнева кислота)
2811 19 20 00     - - - ціанистий водень (ціанистоводнева кислота)
2811 19 80 00     - - - інші
                  - інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:
2811 21 00 00     - - діоксид вуглецю
2811 22 00 00     - - діоксид кремнію
2811 23 00 00     - - діоксид сірки
2811 29         - - інші:
2811 29 10 00     - - - триоксид сірки (сірчаний ангідрид); триоксид димиш'яку  
2811 29 30 00     - - - оксиди азоту
2811 29 90 00     - - - інші2812     Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:
2812 10         - хлориди та хлорид оксиди:
                - - фосфору:
2812 10 11 00     - - - оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил)
2812 10 15 00     - - - трихлорид фосфору
2812 10 16 00     - - - пентахлорид фосфору
2812 10 18 00     - - - інші
                - - інші:
2812 10 91 00     - - - дихлорид дисірки
2812 10 93 00     - - - дихлорид сірки
2812 10 94 00     - - - фосген (карбоніл хлорид)
2812 10 95 00     - - - дихлорид тіонілу (тіоніл хлорид)
2812 10 99 00     - - - інші
2812 90 00 00     - інші2813     Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:

2813 10 00 00     - дисульфід вуглецю
2813 90         - інші:
2813 90 10 00     - - сульфіди фосфору, трисульфід фосфору технічний
2813 90 90 00     - - інші


2814     Аміак, безводний або у водному розчині:

2814 10 00 00     - аміак безводний
2814 20 00 00     - аміак у водному розчині (нашатирний спирт)


2815     Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію:
                  - гідроксид натрію (сода каустична):
2815 11 00 00     - - у твердому стані
2815 12 00         - - у водному розчині (рідкий луг каустичної соди):
2815 12 00 10     - - - одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 %
2815 12 00 90     - - - інший  
2815 20         - гідроксид калію (їдкий калій):
2815 20 10 00     - - у твердому стані
2815 20 90 00     - - у водному розчині (рідкий луг їдкого калію)
2815 30 00 00     - пероксиди натрію або калію2816     Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:

2816 10 00 00     - гідроксид і пероксид магнію
2816 40 00 00     - оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію2817 00 00 00     Оксид цинку; пероксид цинку2818     Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:

2818 10         - корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом:
2818 10 10 00     - - білий, рожевий або рубіновий із вмістом оксиду алюмінію більш як 97,5 мас. %
2818 10 90 00     - - інший
2818 20 00 00     - оксид алюмінію, крім штучного корунду
2818 30 00 00     - гідроксид алюмінію2819     Оксиди та гідроксиди хрому:
2819 10 00 00     - триоксид хрому
2819 90         - інші:
2819 90 10 00     - - діоксид хрому
2819 90 90 00     - - інші


2820     Оксиди марганцю:
2820 10 00 00     - діоксид марганцю
2820 90         - інші:
2820 90 10 00     - - оксид марганцю із вмістом марганцю 77 мас. % або більше
2820 90 90 00     - - інші2821     Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас. % або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3:
2821 10 00 00     - оксиди та гідроксиди заліза
2821 20 00 00     - мінеральні барвники (фарби земляні)2822 00 00 00     Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні


2823 00 00 00     Оксиди титану


2824     Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):

2824 10 00 00     - монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот)
2824 20 00 00     - свинцевий сурик (червоний та оранжевий)
2824 90 00 00     - інші2825     Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів:
2825 10 00 00     - гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі
2825 20 00 00     - оксид та гідроксид літію
2825 30 00 00     - оксиди та гідроксиди ванадію
2825 40 00 00     - оксиди та гідроксиди нікелю
2825 50 00 00     - оксиди та гідроксиди міді
2825 60 00 00     - оксиди германію та діоксид цирконію
2825 70 00 00     - оксиди та гідроксиди молібдену
2825 80 00 00     - оксиди стибію
2825 90         - інші:
                  - - оксид, гідроксид і пероксид кальцію:
2825 90 11 00     - - - гідроксид кальцію, чистота якого 98 мас. % або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок, з яких: - не більш як 1 мас. % мають розмір понад 75 мкм та - не більш як 4 мас. % мають розмір менш як 1,3 мкм  
2825 90 19 00     - - - інші
2825 90 20 00     - - оксид та гідроксид берилію
2825 90 30 00     - - оксиди олова
2825 90 40 00     - - оксиди та гідроксиди вольфраму
2825 90 50 00     - - оксиди ртуті
2825 90 60 00     - - оксид кадмію
2825 90 80 00     - - інші
2826     Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору:

                  - фториди:
2826 11 00 00     - - амонію або натрію
2826 12 00 00     - - алюмінію
2826 19 00 00     - - інші
2826 20 00 00     - фторосилікати натрію або калію
2826 30 00 00     - гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт)
2826 90         - інші:
2826 90 10 00     - - гексафторо-цирконат дикалію
2826 90 90 00     - - інші
2827     Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди:
2827 10 00 00     - хлорид амонію
2827 20 00 00     - хлорид кальцію
                - інші хлориди:
2827 31 00 00     - - магнію
2827 32 00 00     - - алюмінію
2827 33 00 00     - - заліза
2827 34 00 00     - - кобальту
2827 35 00 00     - - нікелю
2827 36 00 00     - - цинку
2827 39         - - інші:
2827 39 10 00     - - - олова
2827 39 80         - - - інші:
2827 39 80 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
2827 39 80 90     - - - - інші  
                - хлорид оксиди та хлорид гідроксиди:
2827 41 00 00     - - міді
2827 49         - - інші:
2827 49 10 00     - - - свинцю
2827 49 90 00     - - - інші
                - броміди та бромід оксиди:
2827 51 00 00     - - броміди натрію або калію
2827 59 00 00     - - інші
2827 60 00 00     - йодиди та йодид оксиди
2828     Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти:
2828 10 00 00     - гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію
2828 90 00 00     - інші


2829     Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:
                  - хлорати:
2829 11 00 00     - - натрію
2829 19 00 00     - - інші
2829 90         - інші:
2829 90 10 00     - - перхлорати
2829 90 40 00     - - бромати калію або натрію
2829 90 80 00     - - інші  


2830     Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу:
2830 10 00 00     - сульфіди натрію
2830 20 00 00     - сульфід цинку
2830 30 00 00     - сульфід кадмію
2830 90         - інші:
2830 90 11 00     - - сульфіди кальцію, стибію або заліза
2830 90 80 00     - - інші2831     Дитіоніти та сульфоксилати:
2831 10 00 00     - натрію
2831 90 00 00     - інші


2832     Сульфіти; тіосульфати:
2832 10 00 00     - сульфіти натрію
2832 20 00 00     - інші сульфіти
2832 30 00 00     - тіосульфати2833     Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):
                - сульфати натрію:
2833 11 00 00     - - сульфат динатрію
2833 19 00 00     - - інші
                - інші сульфати:
2833 21 00 00     - - магнію
2833 22 00 00     - - алюмінію
2833 23 00 00     - - хрому
2833 24 00 00     - - нікелю
2833 25 00 00     - - міді
2833 26 00 00     - - цинку
2833 27 00 00     - - барію
2833 29         - - інші:
2833 29 10 00     - - - кадмію
2833 29 30 00     - - - кобальту; титану
2833 29 50 00     - - - заліза
2833 29 70 00     - - - ртуті; свинцю
2833 29 90 00     - - - інші
2833 30 00 00     - галуни
2833 40 00 00     - пероксосульфати (персульфати)
2834     Нітрити; нітрати:
2834 10 00 00     - нітрити
                  - нітрати:
2834 21 00 00     - - калію
2834 29         - - інші:
2834 29 20 00     - - - барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю
2834 29 30 00     - - - міді; ртуті
2834 29 80 00     - - - інші2835     Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу:
2835 10 00 00     - фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти)
                - фосфати:
2835 22 00 00     - - моно- або динатрію
2835 23 00 00     - - тринатрію
2835 24 00 00     - - калію
2835 25         - - гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію):
2835 25 10 00     - - - із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 25 90 00     - - - із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше, але менш як 0,2 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 26         - - інші фосфати кальцію:
2835 26 10 00     - - - із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 26 90 00     - - - із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 29         - - інші:
2835 29 10 00     - - - триамонію
2835 29 90 00     - - - інші
                - поліфосфати:
2835 31 00 00     - - трифосфат натрію (триполіфосфат натрію)
2835 39 00 00     - - інші2836     Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію:
2836 10 00 00     - карбонат амонію технічний та інші карбонати амонію  
2836 20 00 00     - карбонат динатрію
2836 30 00 00     - гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію
2836 40 00 00     - карбонати калію
2836 50 00 00     - карбонат кальцію
2836 60 00 00     - карбонат барію
2836 70 00 00     - карбонати свинцю
                  - інші:
2836 91 00 00     - - карбонати літію
2836 92 00 00     - - карбонат стронцію
2836 99         - - інші:
                  - - - карбонати:
2836 99 11 00     - - - - магнію; міді
2836 99 18 00     - - - - інші
2836 99 90 00     - - - пероксокарбонати (перкарбонати)2837     Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди:
                  - ціаніди та оксиди ціанідів:
2837 11 00 00     - - натрію
2837 19 00 00     - - інші
2837 20 00 00     - комплексні ціаніди
2838 00 00 00     Фульмінати, ціанати та тіоціанати2839     Силікати; силікати лужних металів технічні:
                  - натрію:
2839 11 00 00     - - метасилікати натрію
2839 19 00         - - інші:
2839 19 00 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
2839 19 00 90     - - - інші
2839 20 00 00     - калію
2839 90 00 00     - інші2840     Борати; пероксоборати (перборати):
                  - тетраборат динатрію (бура очищена):
2840 11 00 00     - - безводний
2840 19         - - інший:
2840 19 10 00     - - - пентагідрат тетраборату динатрію  
2840 19 90 00     - - - інші
2840 20         - борати інші:
2840 20 10 00     - - борати натрію безводні
2840 20 90 00     - - інші
2840 30 00 00     - пероксоборати (перборати)2841     Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот:

2841 10 00 00     - алюмінати
2841 20 00 00     - хромати цинку або свинцю
2841 30 00 00     - дихромат натрію
2841 50 00 00     - інші хромати та дихромати; пероксохромати
                  - манганіти, манганати та перманганати:
2841 61 00 00     - - перманганат калію
2841 69 00 00     - - інші
2841 70 00 00     - молібдати
2841 80 00 00     - вольфрамати
2841 90         - інші:
2841 90 10 00     - - антимонати
2841 90 30 00     - - цинкати і ванадати
2841 90 90 00     - - інші2842     Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу, крім азидів:
2842 10 00 00     - силікати подвійні або комплексні, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу
2842 90         - інші:
2842 90 10 00     - - солі прості, подвійні або комплексні селенової або телурової кислот
2842 90 90 00     - - інші2843     Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:

2843 10         - дорогоцінні метали у колоїдному стані:
2843 10 10 00     - - срібло
2843 10 90 00     - - інші
                - сполуки срібла:
2843 21 00 00     - - нітрат срібла
2843 29 00 00     - - інші
2843 30 00 00     - сполуки золота
2843 90         - інші сполуки; амальгами:
2843 90 10 00     - - амальгами
2843 90 90 00     - - інші
2844     Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти:

2844 10         - уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять природний уран або сполуки природного урану:
                  - - природний уран:
2844 10 10 00     - - - необроблений; відходи та брухт  
2844 10 30 00     - - - оброблений
2844 10 50 00     - - фероуран
2844 10 90 00     - - інші  
2844 20         - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, плутоній або сполуки цих продуктів:
                - - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів:
2844 20 25 00     - - - фероуран
2844 20 35 00     - - - інші  
                - - плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять плутоній або сполуки цих продуктів:
                  - - - суміші урану та плутонію:
2844 20 51 00     - - - - фероуран
2844 20 59 00     - - - - інші  
2844 20 99 00     - - - інші

2844 30         - уран, збіднений ураном-235, та його сполуки; торій та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, торій або сполуки цих продуктів:
                - - уран, збіднений ураном-235; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, або сполуки цього продукту:
2844 30 11 00     - - - металокераміка
2844 30 19 00     - - - інші
                - - торій; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять торій, або сполуки цього продукту:
2844 30 51 00     - - - металокераміка
                  - - - інші:
2844 30 55 00     - - - - необроблений; відходи та брухт
                  - - - - оброблений:
2844 30 61 00     - - - - - бруски, прутки, профілі, кутики, дріт, листове залізо, стрічки та листи
2844 30 69 00     - - - - - інші  
                - - сполуки урану, збідненого ураном-235, або торію, змішані або не змішані разом:
2844 30 91 00     - - - сполуки торію або урану, збідненого ураном-235, змішані або не змішані разом, крім солей торію
2844 30 99 00     - - - інші
2844 40         - радіоактивні елементи та ізотопи і сполуки, крім включених до підпозицій 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки:
2844 40 10 00     - - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші або сполуки, одержані з урану-233, або сполуки цього продукту
                  - - інші:
2844 40 20 00     - - - штучні радіоактивні ізотопи  
2844 40 30 00     - - - сполуки штучних радіоактивних ізотопів  
2844 40 80 00     - - - інші
2844 50 00 00     - відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів  

2845     Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або невизначеним хімічним складом:

2845 10 00 00     - важка вода (оксид дейтерію)  
2845 90         - інші:
2845 90 10 00     - - дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти
2845 90 90 00     - - інші2846     Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів:

2846 10 00 00     - сполуки церію
2846 90 00 00     - інші2847 00 00 00     Пероксид водню, отвердний або не отвердний сечовиною


2848 00 00 00     Фосфіди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім ферофосфорних сполук


2849     Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом:
2849 10 00 00     - кальцію
2849 20 00         - кремнію:
2849 20 00 10     - - зелений
2849 20 00 90     - - інший
2849 90         - інші:
2849 90 10 00     - - бору
2849 90 30 00     - - вольфраму
2849 90 50 00     - - алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану
2849 90 90 00     - - інші

2850 00     Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849:
2850 00 20 00     - гідриди; нітриди
2850 00 50 00     - азиди
2850 00 70 00     - силіциди
2850 00 90 00     - бориди
2851 00     Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:

2851 00 10 00     - дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти
2851 00 30 00     - рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря
2851 00 50 00     - хлористий ціан (хлорціан)
2851 00 80 00     - інші
 


А Вы знаете что?

В 2002 году Эдвард Брюер попытался отсудить у госпиталя города Провиденс два миллиона долларов. Он обвинял администрацию в том, что вследствие их халатности ничто не помешало ему изнасиловать одну из пациенток госпиталя. Суд постановил, что вся тяжесть ответственности за понесённое Брюером наказание, лежит только на его совести, позволившей ему совершить данное преступление, и закон не обязывал госпиталь защищать Брюера от сделанного им выбора.