Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Печать

28     Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

2801     Фтор, хлор, бром і йод:
2801 10 00 00     - хлор
2801 20 00 00     - йод
2801 30         - фтор; бром:
2801 30 10 00     - - фтор
2801 30 90 00     - - бром


2802 00 00 00     Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна


2803 00     Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій):
2803 00 10 00     - метанова сажа
2803 00 80 00     - інший


2804     Водень, інертні гази та інші неметали:
2804 10 00 00     - водень
                  - інертні гази:
2804 21 00 00     - - аргон
2804 29         - - інші:
2804 29 10 00     - - - гелій
2804 29 90 00     - - - інші
2804 30 00 00     - азот
2804 40 00 00     - кисень
2804 50         - бор; телур:
2804 50 10 00     - - бор
2804 50 90 00     - - телур
                  - кремній:
2804 61 00 00     - - із вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію
2804 69 00 00     - - інший
2804 70 00 00     - фосфор
2804 80 00 00     - миш'як
2804 90 00 00     - селен2805     Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:

                  - лужні або лужноземельні метали:
2805 11 00 00     - - натрій
2805 12 00 00     - - кальцій
2805 19         - - інші:
2805 19 10 00     - - - стронцій та барій
2805 19 90 00     - - - інші
2805 30         - рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах:
2805 30 10 00     - - суміші або сплави  
2805 30 90 00     - - інші
2805 40         - ртуть:
2805 40 10 00     - - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) і вартістю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не більш як 224 євро
2805 40 90 00     - - інша2806     Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:

2806 10 00 00     - водень хлористий (соляна кислота)
2806 20 00 00     - хлорсульфонова кислота
2807 00     Сірчана кислота; олеум:

2807 00 10 00     - сірчана кислота
2807 00 90 00     - олеум2808 00 00 00     Азотна кислота; сульфоазотні кислоти


2809     Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу:
2809 10 00 00     - пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V))
2809 20 00 00     - фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти2810 00     Оксиди бору; борні кислоти:
2810 00 10 00     - триоксид дибору
2810 00 90 00     - інші


2811     Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:
                  - інші неорганічні кислоти:
2811 11 00 00     - - фтористий водень (плавикова кислота)
2811 19         - - інші:
2811 19 10 00     - - - бромистий водень (бромистоводнева кислота)
2811 19 20 00     - - - ціанистий водень (ціанистоводнева кислота)
2811 19 80 00     - - - інші
                  - інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:
2811 21 00 00     - - діоксид вуглецю
2811 22 00 00     - - діоксид кремнію
2811 23 00 00     - - діоксид сірки
2811 29         - - інші:
2811 29 10 00     - - - триоксид сірки (сірчаний ангідрид); триоксид димиш'яку  
2811 29 30 00     - - - оксиди азоту
2811 29 90 00     - - - інші2812     Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:
2812 10         - хлориди та хлорид оксиди:
                - - фосфору:
2812 10 11 00     - - - оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил)
2812 10 15 00     - - - трихлорид фосфору
2812 10 16 00     - - - пентахлорид фосфору
2812 10 18 00     - - - інші
                - - інші:
2812 10 91 00     - - - дихлорид дисірки
2812 10 93 00     - - - дихлорид сірки
2812 10 94 00     - - - фосген (карбоніл хлорид)
2812 10 95 00     - - - дихлорид тіонілу (тіоніл хлорид)
2812 10 99 00     - - - інші
2812 90 00 00     - інші2813     Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:

2813 10 00 00     - дисульфід вуглецю
2813 90         - інші:
2813 90 10 00     - - сульфіди фосфору, трисульфід фосфору технічний
2813 90 90 00     - - інші


2814     Аміак, безводний або у водному розчині:

2814 10 00 00     - аміак безводний
2814 20 00 00     - аміак у водному розчині (нашатирний спирт)


2815     Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію:
                  - гідроксид натрію (сода каустична):
2815 11 00 00     - - у твердому стані
2815 12 00         - - у водному розчині (рідкий луг каустичної соди):
2815 12 00 10     - - - одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 %
2815 12 00 90     - - - інший  
2815 20         - гідроксид калію (їдкий калій):
2815 20 10 00     - - у твердому стані
2815 20 90 00     - - у водному розчині (рідкий луг їдкого калію)
2815 30 00 00     - пероксиди натрію або калію2816     Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:

2816 10 00 00     - гідроксид і пероксид магнію
2816 40 00 00     - оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію2817 00 00 00     Оксид цинку; пероксид цинку2818     Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:

2818 10         - корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом:
2818 10 10 00     - - білий, рожевий або рубіновий із вмістом оксиду алюмінію більш як 97,5 мас. %
2818 10 90 00     - - інший
2818 20 00 00     - оксид алюмінію, крім штучного корунду
2818 30 00 00     - гідроксид алюмінію2819     Оксиди та гідроксиди хрому:
2819 10 00 00     - триоксид хрому
2819 90         - інші:
2819 90 10 00     - - діоксид хрому
2819 90 90 00     - - інші


2820     Оксиди марганцю:
2820 10 00 00     - діоксид марганцю
2820 90         - інші:
2820 90 10 00     - - оксид марганцю із вмістом марганцю 77 мас. % або більше
2820 90 90 00     - - інші2821     Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас. % або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3:
2821 10 00 00     - оксиди та гідроксиди заліза
2821 20 00 00     - мінеральні барвники (фарби земляні)2822 00 00 00     Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні


2823 00 00 00     Оксиди титану


2824     Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):

2824 10 00 00     - монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот)
2824 20 00 00     - свинцевий сурик (червоний та оранжевий)
2824 90 00 00     - інші2825     Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів:
2825 10 00 00     - гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі
2825 20 00 00     - оксид та гідроксид літію
2825 30 00 00     - оксиди та гідроксиди ванадію
2825 40 00 00     - оксиди та гідроксиди нікелю
2825 50 00 00     - оксиди та гідроксиди міді
2825 60 00 00     - оксиди германію та діоксид цирконію
2825 70 00 00     - оксиди та гідроксиди молібдену
2825 80 00 00     - оксиди стибію
2825 90         - інші:
                  - - оксид, гідроксид і пероксид кальцію:
2825 90 11 00     - - - гідроксид кальцію, чистота якого 98 мас. % або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок, з яких: - не більш як 1 мас. % мають розмір понад 75 мкм та - не більш як 4 мас. % мають розмір менш як 1,3 мкм  
2825 90 19 00     - - - інші
2825 90 20 00     - - оксид та гідроксид берилію
2825 90 30 00     - - оксиди олова
2825 90 40 00     - - оксиди та гідроксиди вольфраму
2825 90 50 00     - - оксиди ртуті
2825 90 60 00     - - оксид кадмію
2825 90 80 00     - - інші
2826     Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору:

                  - фториди:
2826 11 00 00     - - амонію або натрію
2826 12 00 00     - - алюмінію
2826 19 00 00     - - інші
2826 20 00 00     - фторосилікати натрію або калію
2826 30 00 00     - гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт)
2826 90         - інші:
2826 90 10 00     - - гексафторо-цирконат дикалію
2826 90 90 00     - - інші
2827     Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди:
2827 10 00 00     - хлорид амонію
2827 20 00 00     - хлорид кальцію
                - інші хлориди:
2827 31 00 00     - - магнію
2827 32 00 00     - - алюмінію
2827 33 00 00     - - заліза
2827 34 00 00     - - кобальту
2827 35 00 00     - - нікелю
2827 36 00 00     - - цинку
2827 39         - - інші:
2827 39 10 00     - - - олова
2827 39 80         - - - інші:
2827 39 80 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
2827 39 80 90     - - - - інші  
                - хлорид оксиди та хлорид гідроксиди:
2827 41 00 00     - - міді
2827 49         - - інші:
2827 49 10 00     - - - свинцю
2827 49 90 00     - - - інші
                - броміди та бромід оксиди:
2827 51 00 00     - - броміди натрію або калію
2827 59 00 00     - - інші
2827 60 00 00     - йодиди та йодид оксиди
2828     Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти:
2828 10 00 00     - гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію
2828 90 00 00     - інші


2829     Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:
                  - хлорати:
2829 11 00 00     - - натрію
2829 19 00 00     - - інші
2829 90         - інші:
2829 90 10 00     - - перхлорати
2829 90 40 00     - - бромати калію або натрію
2829 90 80 00     - - інші  


2830     Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу:
2830 10 00 00     - сульфіди натрію
2830 20 00 00     - сульфід цинку
2830 30 00 00     - сульфід кадмію
2830 90         - інші:
2830 90 11 00     - - сульфіди кальцію, стибію або заліза
2830 90 80 00     - - інші2831     Дитіоніти та сульфоксилати:
2831 10 00 00     - натрію
2831 90 00 00     - інші


2832     Сульфіти; тіосульфати:
2832 10 00 00     - сульфіти натрію
2832 20 00 00     - інші сульфіти
2832 30 00 00     - тіосульфати2833     Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):
                - сульфати натрію:
2833 11 00 00     - - сульфат динатрію
2833 19 00 00     - - інші
                - інші сульфати:
2833 21 00 00     - - магнію
2833 22 00 00     - - алюмінію
2833 23 00 00     - - хрому
2833 24 00 00     - - нікелю
2833 25 00 00     - - міді
2833 26 00 00     - - цинку
2833 27 00 00     - - барію
2833 29         - - інші:
2833 29 10 00     - - - кадмію
2833 29 30 00     - - - кобальту; титану
2833 29 50 00     - - - заліза
2833 29 70 00     - - - ртуті; свинцю
2833 29 90 00     - - - інші
2833 30 00 00     - галуни
2833 40 00 00     - пероксосульфати (персульфати)
2834     Нітрити; нітрати:
2834 10 00 00     - нітрити
                  - нітрати:
2834 21 00 00     - - калію
2834 29         - - інші:
2834 29 20 00     - - - барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю
2834 29 30 00     - - - міді; ртуті
2834 29 80 00     - - - інші2835     Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу:
2835 10 00 00     - фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти)
                - фосфати:
2835 22 00 00     - - моно- або динатрію
2835 23 00 00     - - тринатрію
2835 24 00 00     - - калію
2835 25         - - гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію):
2835 25 10 00     - - - із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 25 90 00     - - - із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше, але менш як 0,2 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 26         - - інші фосфати кальцію:
2835 26 10 00     - - - із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 26 90 00     - - - із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 29         - - інші:
2835 29 10 00     - - - триамонію
2835 29 90 00     - - - інші
                - поліфосфати:
2835 31 00 00     - - трифосфат натрію (триполіфосфат натрію)
2835 39 00 00     - - інші2836     Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію:
2836 10 00 00     - карбонат амонію технічний та інші карбонати амонію  
2836 20 00 00     - карбонат динатрію
2836 30 00 00     - гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію
2836 40 00 00     - карбонати калію
2836 50 00 00     - карбонат кальцію
2836 60 00 00     - карбонат барію
2836 70 00 00     - карбонати свинцю
                  - інші:
2836 91 00 00     - - карбонати літію
2836 92 00 00     - - карбонат стронцію
2836 99         - - інші:
                  - - - карбонати:
2836 99 11 00     - - - - магнію; міді
2836 99 18 00     - - - - інші
2836 99 90 00     - - - пероксокарбонати (перкарбонати)2837     Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди:
                  - ціаніди та оксиди ціанідів:
2837 11 00 00     - - натрію
2837 19 00 00     - - інші
2837 20 00 00     - комплексні ціаніди
2838 00 00 00     Фульмінати, ціанати та тіоціанати2839     Силікати; силікати лужних металів технічні:
                  - натрію:
2839 11 00 00     - - метасилікати натрію
2839 19 00         - - інші:
2839 19 00 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
2839 19 00 90     - - - інші
2839 20 00 00     - калію
2839 90 00 00     - інші2840     Борати; пероксоборати (перборати):
                  - тетраборат динатрію (бура очищена):
2840 11 00 00     - - безводний
2840 19         - - інший:
2840 19 10 00     - - - пентагідрат тетраборату динатрію  
2840 19 90 00     - - - інші
2840 20         - борати інші:
2840 20 10 00     - - борати натрію безводні
2840 20 90 00     - - інші
2840 30 00 00     - пероксоборати (перборати)2841     Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот:

2841 10 00 00     - алюмінати
2841 20 00 00     - хромати цинку або свинцю
2841 30 00 00     - дихромат натрію
2841 50 00 00     - інші хромати та дихромати; пероксохромати
                  - манганіти, манганати та перманганати:
2841 61 00 00     - - перманганат калію
2841 69 00 00     - - інші
2841 70 00 00     - молібдати
2841 80 00 00     - вольфрамати
2841 90         - інші:
2841 90 10 00     - - антимонати
2841 90 30 00     - - цинкати і ванадати
2841 90 90 00     - - інші2842     Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу, крім азидів:
2842 10 00 00     - силікати подвійні або комплексні, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу
2842 90         - інші:
2842 90 10 00     - - солі прості, подвійні або комплексні селенової або телурової кислот
2842 90 90 00     - - інші2843     Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:

2843 10         - дорогоцінні метали у колоїдному стані:
2843 10 10 00     - - срібло
2843 10 90 00     - - інші
                - сполуки срібла:
2843 21 00 00     - - нітрат срібла
2843 29 00 00     - - інші
2843 30 00 00     - сполуки золота
2843 90         - інші сполуки; амальгами:
2843 90 10 00     - - амальгами
2843 90 90 00     - - інші
2844     Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти:

2844 10         - уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять природний уран або сполуки природного урану:
                  - - природний уран:
2844 10 10 00     - - - необроблений; відходи та брухт  
2844 10 30 00     - - - оброблений
2844 10 50 00     - - фероуран
2844 10 90 00     - - інші  
2844 20         - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, плутоній або сполуки цих продуктів:
                - - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів:
2844 20 25 00     - - - фероуран
2844 20 35 00     - - - інші  
                - - плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять плутоній або сполуки цих продуктів:
                  - - - суміші урану та плутонію:
2844 20 51 00     - - - - фероуран
2844 20 59 00     - - - - інші  
2844 20 99 00     - - - інші

2844 30         - уран, збіднений ураном-235, та його сполуки; торій та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, торій або сполуки цих продуктів:
                - - уран, збіднений ураном-235; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, або сполуки цього продукту:
2844 30 11 00     - - - металокераміка
2844 30 19 00     - - - інші
                - - торій; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять торій, або сполуки цього продукту:
2844 30 51 00     - - - металокераміка
                  - - - інші:
2844 30 55 00     - - - - необроблений; відходи та брухт
                  - - - - оброблений:
2844 30 61 00     - - - - - бруски, прутки, профілі, кутики, дріт, листове залізо, стрічки та листи
2844 30 69 00     - - - - - інші  
                - - сполуки урану, збідненого ураном-235, або торію, змішані або не змішані разом:
2844 30 91 00     - - - сполуки торію або урану, збідненого ураном-235, змішані або не змішані разом, крім солей торію
2844 30 99 00     - - - інші
2844 40         - радіоактивні елементи та ізотопи і сполуки, крім включених до підпозицій 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки:
2844 40 10 00     - - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші або сполуки, одержані з урану-233, або сполуки цього продукту
                  - - інші:
2844 40 20 00     - - - штучні радіоактивні ізотопи  
2844 40 30 00     - - - сполуки штучних радіоактивних ізотопів  
2844 40 80 00     - - - інші
2844 50 00 00     - відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів  

2845     Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або невизначеним хімічним складом:

2845 10 00 00     - важка вода (оксид дейтерію)  
2845 90         - інші:
2845 90 10 00     - - дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти
2845 90 90 00     - - інші2846     Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів:

2846 10 00 00     - сполуки церію
2846 90 00 00     - інші2847 00 00 00     Пероксид водню, отвердний або не отвердний сечовиною


2848 00 00 00     Фосфіди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім ферофосфорних сполук


2849     Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом:
2849 10 00 00     - кальцію
2849 20 00         - кремнію:
2849 20 00 10     - - зелений
2849 20 00 90     - - інший
2849 90         - інші:
2849 90 10 00     - - бору
2849 90 30 00     - - вольфраму
2849 90 50 00     - - алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану
2849 90 90 00     - - інші

2850 00     Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849:
2850 00 20 00     - гідриди; нітриди
2850 00 50 00     - азиди
2850 00 70 00     - силіциди
2850 00 90 00     - бориди
2851 00     Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:

2851 00 10 00     - дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти
2851 00 30 00     - рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря
2851 00 50 00     - хлористий ціан (хлорціан)
2851 00 80 00     - інші
 


А Вы знаете что?

В Уругвае дуэли были разрешены вплоть до 1992 года.