Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Органічні хімічні сполуки

Печать

29     Органічні хімічні сполуки

2901     Вуглеводні ациклічні:

2901 10 00         - насичені:
2901 10 00 10     - - для використання як паливо
2901 10 00 90     - - для інших цілей
                  - ненасичені:
2901 21 00 00     - - етилен  
2901 22 00 00     - - пропен (пропілен)  
2901 23         - - бутен (бутилен) та його ізомери:
2901 23 10 00     - - - бут-1-ен і бут-2-ен  
2901 23 90 00     - - - інші  
2901 24         - - бута-1,3-дієн та ізопрен:
2901 24 10 00     - - - бута-1,3-дієн  
2901 24 90 00     - - - ізопрен  
2901 29 00         - - інші:
2901 29 00 10     - - - пента-1,3-дієн (піперилен)
2901 29 00 90     - - - інші
2902     Вуглеводні циклічні:

                  - циклани (циклоалкани), циклени (циклоалкени) та циклотерпени:
2902 11 00 00     - - циклогексан
2902 19         - - інші:
2902 19 10 00     - - - циклотерпени
2902 19 80 00     - - - інші
2902 20 00         - бензол:
2902 20 00 10     - - для використання як паливо
2902 20 00 90     - - для інших цілей
2902 30 00         - толуол:
2902 30 00 10     - - для використання як паливо
2902 30 00 90     - - для інших цілей
                  - ксилоли:
2902 41 00 00     - - о-ксилол
2902 42 00 00     - - м-ксилол
2902 43 00 00     - - п-ксилол
2902 44 00         - - суміші ізомерів ксилолу:
2902 44 00 10     - - - для використання як паливо
2902 44 00 90     - - - для інших цілей
2902 50 00 00     - стирол
2902 60 00 00     - етилбензол
2902 70 00 00     - кумол
2902 90         - інші:
2902 90 10 00     - - нафталін та антрацен
2902 90 30 00     - - дифеніл та терфеніли
2902 90 90         - - інші:
2902 90 90 50     - - - вінілтолуол
2902 90 90 60     - - - 1,3-діізопропілен-бензол
2902 90 90 90     - - - інші
2903     Галогеновані похідні вуглеводнів:

                  - насичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів:
2903 11 00 00     - - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид)
2903 12 00 00     - - дихлорметан (метиленхлорид)
2903 13 00 00     - - хлороформ (трихлорметан)
2903 14 00 00     - - тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець)
2903 15 00 00     - - 1,2-дихлоретан (етилендихлорид)
2903 19         - - інші:
2903 19 10 00     - - - 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ)
2903 19 80 00     - - - інші
                  - ненасичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів:
2903 21 00 00     - - вінілхлорид (хлоретилен)
2903 22 00 00     - - трихлоретилен
2903 23 00 00     - - тетрахлоретилен (перхлоретилен)
2903 29 00 00     - - інші
2903 30         - фторовані, бромовані або йодовані похідні ациклічних вуглеводнів:
                  - - броміди:
2903 30 33 00     - - - бромметан (метилбромід)
2903 30 35 00     - - - дибромметан
2903 30 36 00     - - - інші
2903 30 80 00     - - фториди та йодиди
                  - галогеновані похідні ациклічних вуглеводнів із вмістом двох або більше різних атомів галогенів:
2903 41 00 00     - - трихлорфторметан
2903 42 00 00     - - дихлордифторметан
2903 43 00 00     - - трихлортрифторетани
2903 44         - - дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан:
2903 44 10 00     - - - дихлортетрафторетани
2903 44 90 00     - - - хлорпентафторетан
2903 45         - - інші пергалогеновані похідні, що містять лише фтор і хлор:
2903 45 10 00     - - - хлортрифторметан
2903 45 15 00     - - - пентахлорфторетан
2903 45 20 00     - - - тетрахлордифторетани
2903 45 25 00     - - - гептахлорфторпропани
2903 45 30 00     - - - гексахлордифторпропани
2903 45 35 00     - - - пентахлортрифторпропани
2903 45 40 00     - - - тетрахлортетрафторпропани  
2903 45 45 00     - - - трихлорпентафторпропани
2903 45 50 00     - - - дихлоргексафторпропани
2903 45 55 00     - - - хлоргептафторпропани
2903 45 90 00     - - - інші
2903 46         - - бромхлордифторметан, бромтрифторметан та дибромтетрафторетани:
2903 46 10 00     - - - бромхлордифторметан
2903 46 20 00     - - - бромтрифторметан
2903 46 90 00     - - - дибромтетрафторетани
2903 47 00 00     - - інші пергалогеновані похідні
2903 49         - - інші:
                - - - галогеновані, лише з фтором і хлором:
2903 49 10 00     - - - - метану, етану або пропану
2903 49 20 00     - - - - інші
                - - - галогеновані, лише з фтором і бромом:
2903 49 30 00     - - - - метану, етану або пропану
2903 49 40 00     - - - - інші
2903 49 80 00     - - - інші
                  - галогеновані похідні цикланових (циклоалканових), цикленових (циклоалкенових) або циклотерпенових вуглеводнів:
2903 51 00 00     - - 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан
2903 59         - - інші:
2903 59 10 00     - - - 1,2-дибром-4-(1,2-диброметил) циклогексан
2903 59 30 00     - - - тетрабромциклооктани
2903 59 90 00     - - - інші
                  - галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів:
2903 61 00 00     - - хлорбензол, о-дихлорбензол та п-дихлорбензол
2903 62 00 00     - - гексахлорбензол та ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл)етан)
2903 69         - - інші:
2903 69 10 00     - - - 2,3,4,5,6-пентаброметилбензол
2903 69 90         - - - інші:
2903 69 90 10     - - - - бензилхлорид (бензил хлористий)
2903 69 90 90     - - - - інші2904     Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані:

2904 10 00 00     - похідні із вмістом лише сульфогруп, їх солі та складні етилові ефіри
2904 20 00 00     - похідні із вмістом лише нітро- або нітрозогруп
2904 90         - інші:
2904 90 20 00     - - сульфогалогеновані похідні
2904 90 40 00     - - трихлоронітрометан (хлорпікрин)
2904 90 85 00     - - інші2905     Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
                - моноспирти насичені:
2905 11 00 00     - - метанол (метиловий спирт)
2905 12 00         - - пропан-1-ол (спирт пропіловий) та пропан-2-ол (спирт ізопропіловий):
2905 12 00 10     - - - пропан-1-ол (спирт пропіловий)
2905 12 00 20     - - - пропан-2-ол (спирт ізопропіловий)
2905 13 00 00     - - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)
2905 14         - - інші бутаноли:
2905 14 10 00     - - - 2-метилпропанол-2 (спирт третбутиловий)
2905 14 90 00     - - - інші
2905 15 00 00     - - пентанол (спирт аміловий) та його ізомери
2905 16         - - октанол (спирт октиловий) та його ізомери:
2905 16 10 00     - - - 2-етилгексан-1-ол
2905 16 20 00     - - - октан-2-ол
2905 16 80 00     - - - інші
2905 17 00 00     - - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий)
2905 19 00 00     - - інші
                - ненасичені моноспирти:
2905 22         - - ациклічні терпенові спирти:
2905 22 10 00     - - - гераніол, цитронелол, ліналол, родинол і нерол
2905 22 90 00     - - - інші
2905 29             - - інші:
2905 29 10 00     - - - аліловий спирт  
2905 29 90 00     - - - інші
                - діоли:
2905 31 00 00     - - етиленгліколь (етандіол)
2905 32 00 00     - - пропіленгліколь (пропан-1,2-діол)
2905 39         - - інші:
2905 39 10 00     - - - 2-метилпентан-2,4-діол (гексиленгліколь)
2905 39 20 00     - - - бутан-1,3-діол
2905 39 30 00     - - - 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-діол  
2905 39 80 00     - - - інші
                - інші поліспирти:
2905 41 00 00     - - 2-етил-2-(гідроксиметил) пропан-1,3-діол (триметилолпропан)
2905 42 00 00     - - пентаеритрит (пентаеритретол)
2905 43 00 00     - - манітол (маніт)
2905 44         - - D-глюцитол (сорбітол):
                - - - у водному розчині:
2905 44 11 00     - - - - із вмістом D-манітолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу
2905 44 19 00     - - - - інший
                - - - інший:
2905 44 91 00     - - - - із вмістом D-манітолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу
2905 44 99 00     - - - - інший
2905 45 00 00     - - гліцерин (1,2,3-триоксипропан)
2905 49         - - інші:
2905 49 10 00     - - - тріоли; тетраоли
2905 49 80         - - - інші:
2905 49 80 10     - - - - ксиліт харчовий
2905 49 80 90     - - - - інші
                - галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні ациклічних спиртів:
2905 51 00 00     - - етхлорвінол (INN)
2905 59         - - інші:
2905 59 10         - - - моноспиртів (одноатомних спиртів):
2905 59 10 10     - - - - 2-хлоретанол (етилен хлоргідрин)
2905 59 10 90     - - - - інші  
                  - - - поліспиртів (багатоатомних спиртів):
2905 59 91 00     - - - - 2,2-біс(бромметил) пропандіол
2905 59 99 00     - - - - інші
2906     Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

                - цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) та циклотерпенові:
2906 11 00 00     - - ментол
2906 12 00 00     - - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметилциклогексаноли
2906 13         - - стерини та інозити:
2906 13 10 00     - - - стерини
2906 13 90 00     - - - інозити
2906 14 00 00     - - терпінеоли
2906 19 00 00     - - інші
                - ароматичні:
2906 21 00 00     - - бензиловий спирт  
2906 29 00 00     - - інші
2907     Феноли; фенолоспирти:
                - монофеноли:
2907 11 00 00     - - фенол (гідроксибензол) та його солі
2907 12 00         - - крезоли та їх солі:
2907 12 00 10     - - - n-крезол  
2907 12 00 90     - - - інші
2907 13 00 00     - - октилфенол, нонілфенол та їх ізомери; солі цих речовин
2907 14 00 00     - - ксиленоли та їх солі
2907 15         - - нафтоли та їх солі:
2907 15 10 00     - - - 1-нафтол
2907 15 90 00     - - - інші
2907 19 00 00     - - інші
                - поліфеноли; фенолоспирти:  
2907 21 00 00     - - резорцин та його солі
2907 22 00 00     - - гідрохінон (хінол) та його солі
2907 23 00 00     - - 4,4'-ізопропілідендифенол (бісфенол А, дифенілолпропан) та його солі
2907 29 00 00     - - інші
2908     Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів:
2908 10 00         - похідні із вмістом лише галогенів та їх солі:
2908 10 00 10     - - ксероформ  
2908 10 00 90     - - інші
2908 20 00 00     - похідні із вмістом лише сульфогруп, їх солі та складні ефіри
2908 90 00 00     - інші
2909     Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

                  - прості ефіри ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2909 11 00 00     - - діетиловий ефір  
2909 19 00         - - інші:
2909 19 00 10     - - - діаліловий ефір
2909 19 00 20     - - - метилтретбутиловий ефір
2909 19 00 90     - - - інші
2909 20 00 00     - ефіри прості цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2909 30         - ефіри прості ароматичні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2909 30 10 00     - - дифеніловий ефір простий  
                  - - бромовані похідні:
2909 30 31 00     - - - пентабромдифеніловий ефір простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-біс- (пентабромофенокси) бензол
2909 30 35 00     - - - 1, 2-біс(2,4,6-трибромофенокси)етан, для виробництва акрилонітрил-бутадієнстиролу (ABS)
2909 30 38 00     - - - інші
2909 30 90 00     - - інші
                  - ефіроспирти та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2909 41 00 00     - - 2,2'-оксидіетанол (діетиленгліколь, дигліколь)
2909 42 00 00     - - прості монометилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю
2909 43 00 00     - - прості монобутилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю
2909 44 00         - - інші прості моноалкілні ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю:
2909 44 00 20     - - - етилцелозольв
2909 44 00 90     - - - інші
2909 49         - - інші:
                  - - - ациклічні:
2909 49 11 00     - - - - 2-(2-хлороетокси)етанол
2909 49 19 00     - - - - інші
2909 49 90 00     - - - циклічні
2909 50         - ефірофеноли, ефіроспиртофеноли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
2909 50 10 00     - - гваякол і гваяколсульфонати калію
2909 50 90         - - інші:
2909 50 90 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
2909 50 90 90     - - - інші
2909 60 00 00     - пероксиди спиртів, простих ефірів, кетонів та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2910     Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2910 10 00 00     - оксиран (етиленоксид)
2910 20 00 00     - метилоксиран (пропіленоксид)
2910 30 00 00     - 1-хлор-2,3-епоксипропан (епіхлоргідрин)
2910 90 00 00     - інші2911 00 00 00     Ацеталі і напівацеталі, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2912     Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід:

                  - альдегіди ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:
2912 11 00 00     - - метаналь (формальдегід)
2912 12 00 00     - - етаналь (ацетальдегід)
2912 13 00 00     - - бутаналь (бутиральдегід, нормальний ізомер)
2912 19 00 00     - - інші
                  - альдегіди циклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:
2912 21 00 00     - - бензальдегід  
2912 29 00 00     - - інші
2912 30 00 00     - альдегідоспирти
                  - альдегіди простих ефірів, альдегіди фенолів та альдегіди, до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група:
2912 41 00 00     - - ванілін (4-гідрокси-3-метоксибензальдегід)
2912 42 00 00     - - етилванілін (3-етокси-4-гідроксибензальдегід)
2912 49 00 00     - - інші
2912 50 00 00     - циклічні полімери альдегідів  
2912 60 00 00     - параформальдегід
2913 00 00 00     Похідні речовин товарної позиції 2912, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані


2914     Кетони та хінони, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

                  - кетони ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:
2914 11 00 00     - - ацетон
2914 12 00 00     - - бутанон (метилетилкетон)
2914 13 00 00     - - 4-метилпентан-2-он (метилізобутилкетон)
2914 19         - - інші:
2914 19 10 00     - - - 5-метилгексан-2-он
2914 19 90 00     - - - інші
                  - кетони цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:
2914 21 00 00     - - камфора
2914 22 00 00     - - циклогексанон та метилциклогексанони
2914 23 00 00     - - іонони та метиліонони
2914 29 00         - - інші:
2914 29 00 10     - - - ізофорон (3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он)
2914 29 00 90     - - - інші
                  - кетони ароматичні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група:
2914 31 00 00     - - фенілацетон (фенілпропан-2-он)
2914 39 00         - - інші:
2914 39 00 10     - - - ацетофенон
2914 39 00 90     - - - інші
2914 40         - кетоноспирти та кетоноальдегіди:
2914 40 10 00     - - 4-гідрокси-4-метилпентан-2-он (діацетоновий спирт)
2914 40 90 00     - - інші
2914 50 00 00     - кетонофеноли та кетони, до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група  
                  - хінони:
2914 61 00 00     - - антрахінон
2914 69             - - інші:
2914 69 10 00     - - - 1,4-нафтохінон
2914 69 90 00     - - - інші
2914 70 00 00     - галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2915     Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

                - мурашина кислота, її солі та складні ефіри:
2915 11 00 00     - - мурашина кислота  
2915 12 00 00     - - солі мурашиної кислоти
2915 13 00 00     - - складні ефіри мурашиної кислоти
                - оцтова кислота та її солі; оцтовий ангідрид:
2915 21 00 00     - - оцтова кислота
2915 22 00 00     - - ацетат натрію
2915 23 00 00     - - ацетати кобальту
2915 24 00 00     - - оцтовий ангідрид
2915 29 00 00     - - інші
                - складні ефіри оцтової кислоти:
2915 31 00 00     - - етилацетат
2915 32 00 00     - - вінілацетат
2915 33 00 00     - - н-бутилацетат
2915 34 00 00     - - ізобутилацетат
2915 35 00 00     - - 2-етоксіетилацетат
2915 39         - - інші:
2915 39 10 00     - - - пропілацетат та ізопропілацетат
2915 39 30 00     - - - метилацетат, пентилацетат (амілацетат), ізопентилацетат (ізоамілацетат) та ацетати гліцерину
2915 39 50 00     - - - п-толілацетати, фенілпропілацетат, бензилацетат, родинілацетат, санталілацетат та ацетати фенілетан-1,2-діолу
2915 39 90 00     - - - інші
2915 40 00 00     - кислоти моно-, ди- або трихлороцтові, їх солі та складні ефіри
2915 50 00 00     - пропіонова кислота, її солі та складні ефіри
2915 60         - масляні кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри:
                  - - масляні кислоти, їх солі та складні ефіри:
2915 60 11 00     - - - діізобутират 1-ізопропіл-2,2-диметилтриметилену
2915 60 19 00     - - - інші
2915 60 90 00     - - валеріанові кислоти, їх солі та складні ефіри
2915 70         - пальмітинова кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні ефіри:
2915 70 15 00     - - пальмітинова кислота
2915 70 20 00     - - солі та складні ефіри пальмітинової кислоти
2915 70 25 00     - - стеаринова кислота
2915 70 30 00     - - солі стеаринової кислоти
2915 70 80 00     - - складні ефіри стеаринової кислоти
2915 90         - інші:
2915 90 10 00     - - лауринова кислота
2915 90 20 00     - - хлорформіати
2915 90 80         - - інші:
2915 90 80 10     - - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сіль)
2915 90 80 90     - - - інші2916     Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

                - ациклічні монокарбонові кислоти ненасичені, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:
2916 11 00 00     - - акрилова кислота та її солі
2916 12         - - складні ефіри акрилової кислоти:
2916 12 10 00     - - - метилакрилат
2916 12 20 00     - - - етилакрилат
2916 12 90 00     - - - інші
2916 13 00 00     - - метакрилова кислота та її солі
2916 14         - - складні ефіри метакрилової кислоти:
2916 14 10 00     - - - метилметакрилат
2916 14 90 00     - - - інші
2916 15 00 00     - - олеїнова, лінолева або ліноленова кислоти, їх солі та складні ефіри
2916 19         - - інші:
2916 19 10 00     - - - ундецилові кислоти, їх солі та складні ефіри
2916 19 30 00     - - - гекса-2,4-дієнова кислота (сорбінова кислота)
2916 19 40 00     - - - кислота кротонова
2916 19 80 00     - - - інші
2916 20 00 00     - кислоти цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) та циклотерпенові монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні
                - кислоти ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:
2916 31 00 00     - - бензойна кислота, її солі та складні ефіри
2916 32         - - пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл:
2916 32 10 00     - - - пероксид бензоїлу
2916 32 90 00     - - - хлористий бензоїл
2916 34 00 00     - - фенілоцтова кислота та її солі
2916 35 00 00     - - складні ефіри фенілоцтової кислоти  
2916 39 00         - - інші:
2916 39 00 10     - - - ібупрофен (ibuprofen INN)
2916 39 00 90     - - - інші  2917     Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

                - кислоти ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:
2917 11 00 00     - - щавлева кислота, її солі та складні ефіри
2917 12         - - адипінова кислота, її солі та складні ефіри:
2917 12 10 00     - - - адипінова кислота та її солі
2917 12 90 00     - - - складні ефіри адипінової кислоти  
2917 13         - - азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солі та складні ефіри:
2917 13 10 00     - - - кислота себацинова
2917 13 90 00     - - - інші
2917 14 00 00     - - малеїновий ангідрид
2917 19         - - інші:
2917 19 10 00     - - - малонова кислота, її солі та складні ефіри
2917 19 90 00     - - - інші

2917 20 00 00     - кислоти цикланові (циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або циклотерпенові полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні
                - кислоти ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:
2917 31 00 00     - - дибутилортофталати
2917 32 00 00     - - діоктилортофталати
2917 33 00 00     - - динонілортофталати або дидецилортофталати
2917 34 00 00     - - інші складні ефіри ортофталевої кислоти
2917 35 00 00     - - фталевий ангідрид
2917 36 00 00     - - терефталева кислота та її солі
2917 37 00 00     - - диметилтерефталат
2917 39         - - інші:
                - - - бромовані похідні:
2917 39 11 00     - - - - складний ефір або ангідрид тетрабромфталевої кислоти
2917 39 19 00     - - - - інші
                - - - інші:
2917 39 30 00     - - - - кислота бензол-1,2,4-трикарбонова
2917 39 40 00     - - - - дихлорид ізофталоїлу із вмістом 0,8 мас. % або менше дихлориду терефталоїлу
2917 39 50 00     - - - - кислота нафталін-1,4,5,8-тетракарбонова
2917 39 60 00     - - - - ангідрид тетрахлорфталевий
2917 39 70 00     - - - - 3,5-біс(метоксикарбоніл) бензолсульфонат натрію
2917 39 80 00     - - - - інші     2918     Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
                  - кислоти карбонові, до складу яких входить спиртова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:
2918 11 00 00     - - молочна кислота, її солі та складні ефіри
2918 12 00 00     - - винна кислота
2918 13 00 00     - - солі та складні ефіри винної кислоти
2918 14 00 00     - - лимонна кислота
2918 15 00         - - солі та складні ефіри лимонної кислоти:
2918 15 00 10     - - - натрій цитрат
2918 15 00 90     - - - інші
2918 16 00 00     - - глюконова кислота, її солі та складні ефіри
2918 19         - - інші:
2918 19 30 00     - - - холева кислота, 3-альфа, 12-альфа-дигідрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солі та складні ефіри
2918 19 40 00     - - - 2,2-біс(гідроксиметил) пропіонова кислота  
2918 19 80         - - - інші:
2918 19 80 10     - - - - бромпропілат (ізопропіл-4,4'дибромбензилат)
2918 19 80 20     - - - - 12-гідроксистеаринова кислота (12-hydroxystearic acid)
2918 19 80 90     - - - - інші
                  - кислоти карбонові, до складу яких входить фенольна функціональна група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні:
2918 21 00 00     - - саліцилова кислота та її солі
2918 22 00 00     - - о-ацетилсаліцилова кислота, її солі та складні ефіри
2918 23         - - інші складні ефіри саліцилової кислоти та їх солі:
2918 23 10         - - - метилсаліцилат і фенілсаліцилат (салол):
2918 23 10 10     - - - - метилсаліцилат
2918 23 10 20     - - - - фенілсаліцилат (салол)
2918 23 90 00     - - - інші
2918 29         - - інші:
2918 29 10         - - - сульфосаліцилові кислоти, гідроксинафтойні кислоти, їх солі та складні ефіри:
2918 29 10 10     - - - - Г-сіль, Р-сіль
2918 29 10 90     - - - - інші
2918 29 30         - - - 4-гідроксибензойна кислота, її солі та складні ефіри:
2918 29 30 10     - - - - метиловий ефір 4-гідроксибензойної кислоти (methylparaben)  
2918 29 30 90     - - - - інші
2918 29 80         - - - інші:
2918 29 80 10     - - - - вісмуту галат основний (bismuth subgallate)
2918 29 80 90     - - - - інші         
2918 30 00 00     - кислоти карбонові, до складу яких входить альдегідна або кетонова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні
2918 90         - інші:
2918 90 10 00     - - 2,6-диметоксибензойна кислота
2918 90 20 00     - - дикамба (ISO)
2918 90 30 00     - - феноксіацетат натрію
2918 90 90         - - інші:
2918 90 90 10     - - - напроксен (naproxen INN)
2918 90 90 20     - - - дикамба амінна сіль (амінна сіль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти)
2918 90 90 30     - - - гемфіброзил (gemfibrozil INN)
2918 90 90 40     - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота)
2918 90 90 90     - - - інші
2919 00     Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2919 00 10 00     - трибутилфосфати, трифенілфосфат, тритолілфосфати, триксилілфосфати та три(2-лоретил)фосфат
2919 00 90         - інші:
2919 00 90 10     - - три(2-хлорізопропіл)фосфат
2919 00 90 90     - - інші2920     Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

2920 10 00 00     - тіофосфорні складні ефіри та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2920 90         - інші:
2920 90 10 00     - - складні ефіри сірчаної кислоти та вуглекислоти, їх солі та галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2920 90 20 00     - - диметилфосфонат (диметилфосфіт)
2920 90 30 00     - - триметилфосфіт (триметоксифосфін)
2920 90 40 00     - - триетилфосфіт  
2920 90 50 00     - - діетилфосфонат (діетилгідрогенфосфіт) (діетилфосфіт)
2920 90 85 00     - - інші сполуки2921     Сполуки з амінною функціональною групою:

                - моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук:
2921 11             - - метиламін, ди- або триметиламін та їх солі:
2921 11 10         - - - метиламін, ди- або триметиламін:
2921 11 10 10     - - - - диметиламін  
2921 11 10 90     - - - - інші
2921 11 90 00     - - - солі
2921 12 00 00     - - діетиламін та його солі
2921 19         - - інші:  
                - поліаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук:
2921 19 10 00     - - - триетиламін та його солі
2921 19 30 00     - - - ізопропіламін та його солі
2921 19 40 00     - - - 1,1,3,3-тетраметилбутиламін
2921 19 80         - - - інші:
2921 19 80 10     - - - - таурін (taurine INN)  
2921 19 80 90     - - - - інші  
2921 30         - моно- або поліаміни цикланові, цикленові або циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин:
2921 21 00 00     - - етилендіамін та його солі
2921 22 00 00     - - гексаметилендіамін та його солі
2921 29 00 00     - - інші
                - моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин:
2921 41 00 00     - - анілін та його солі
2921 42         - - похідні аніліну та їх солі:
2921 42 10 00     - - - галогеновані, сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні та їх солі
2921 42 90 00     - - - інші
2921 43 00 00     - - толуїдини та їх похідні; солі цих речовин
2921 44 00 00     - - дифеніламін та його похідні; солі цих речовин
2921 45 00 00     - - 1-нафтиламін (альфа-нафтиламін), 2-нафтиламін (бета-нафтиламін) та їх похідні; солі цих речовин
2921 46 00 00     - - амфетамін (INN), бензфетамін (INN), дексамфетамін (INN), етиламфетамін (INN), фенкамфамін (INN), лефетамін (INN), левамфетамін (INN), мефенорекс (INN) і фентермін (INN); солі цих сполук
2921 49         - - інші:
2921 49 10         - - - ксилідини та їх похідні; солі цих речовин:
2921 49 10 10     - - - - пендиметалін (pendimethaline)
2921 49 10 90     - - - - інші
2921 49 80 00     - - - інші
                - поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин:
2921 51         - - о-, м-, п-фенілендіамін, діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:
                  - - - о-, м-, п-фенілендіамін, діамінтолуоли та їх галогеновані, сульфовані, нітровані та нітрозовані похідні; солі цих речовин:
2921 51 11 00     - - - - м-фенілендіамін, чистота якого 99 мас. % або більше і який містить:- 1 мас. % або менше води,- 200 мг/кг або менше о-фенілендіаміну та- 450 мг/кг або менше п-фенілендіаміну
2921 51 19 00     - - - - інші
2921 51 90         - - - інші:
2921 51 90 10     - - - - амінофенілпарамінова кислота
2921 51 90 90     - - - - інші
2921 59         - - інші:
2921 59 10 00     - - - м-феніленбіс(метиламін)
2921 59 20 00     - - - 2,2'-дихлор-4,4'-метилендіанілін
2921 59 30 00     - - - 4,4'-бі-о-толуїдин
2921 59 40 00     - - - 1,8-нафтилендіамін
2921 59 90 00     - - - інші
2922     Аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група:

                  - аміноспирти, їх прості та складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:
2922 11 00 00     - - моноетаноламін та його солі
2922 12 00 00     - - діетаноламін та його солі
2922 13         - - триетаноламін та його солі:
2922 13 10 00     - - - триетаноламін
2922 13 90 00     - - - солі триетаноламіну
2922 14 00 00     - - декстропропоксифен (INN) та його солі  
2922 19         - - інші:
2922 19 10 00     - - - N-етил-діетаноламін
2922 19 20 00     - - - 2,2'-метилімінодіетанол (N-метилдіетаноламін)
2922 19 80 00     - - - інші
                - амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:
2922 21 00 00     - - аміногідроксинафталінсульфокислоти та їх солі
2922 22 00 00     - - анізидини, діанізидини, фенетидини та їх солі
2922 29 00 00     - - інші
                  - аміноальдегіди, амінокетони та амінохінони, крім тих, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:
2922 31 00 00     - - амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солі цих сполук
2922 39 00 00     - - інші
                  - амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин:
2922 41 00 00     - - лізин та його складні ефіри; солі цих речовин
2922 42 00 00     - - глутамінова кислота та її солі
2922 43 00 00     - - антранілова кислота та її солі
2922 44 00 00     - - тилідин (INN) та його солі
2922 49         - - інші:
2922 49 10 00     - - - гліцин
2922 49 20 00     - - - бета-аланін
2922 49 95         - - - інші:
2922 49 95 10     - - - - мефенамінова кислота (mefenamic acid INN)
2922 49 95 20     - - - - новокаїн (procaine hydrochloride INNM)
2922 49 95 90     - - - - інші
2922 50 00         - аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та інші аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група:
2922 50 00 10     - - фенілефрину гідрохлорид (phenylephrine INN), 5-аміносаліцилова кислота
2922 50 00 20     - - трамадолу гідрохлорид (tramadol INN)
2922 50 00 90     - - інші2923     Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного або невизначеного хімічного складу:
2923 10 00         - холін та його солі:
2923 10 00 10     - - хлорид холіну
2923 10 00 90     - - інші
2923 20 00         - лецитини та інші фосфоаміноліпіди:
2923 20 00 10     - - лецитин стандарт, кардіоліпін стандарт
2923 20 00 90     - - інші
2923 90 00 00     - інші2924     Сполуки, що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціональну амідну групу:
                - аміди ациклічні (включаючи ациклічні карбамати) та їх похідні; солі цих сполук:
2924 11 00 00     - - мепробамат (INN)
2924 19 00 00     - - інші
                - аміди циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх похідні; солі цих сполук:
2924 21         - - уреїди та їх похідні; солі цих сполук:
2924 21 10 00     - - - ізопротурон (ISO)
2924 21 90 00     - - - інші
2924 23 00 00     - - 2-ацетамідобензойна кислота (N-ацетилантранілова кислота) та її солі
2924 24 00 00     - - етинамат (INN)
2924 29         - - інші:
2924 29 10 00     - - - лідокаїн (INN)
2924 29 30 00     - - - парацетамол (INN)
2924 29 95         - - - інші:
2924 29 95 10     - - - - метолахлор
2924 29 95 20     - - - - ацетохлор (2-хлор-N-(етоксиметил)-N-(2-етил-6-метил-феніл)ацетамід)
2924 29 95 90     - - - - інші2925     Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) та функціональну імінну групу:

                  - іміди та їх похідні; солі цих речовин:
2925 11 00 00     - - сахарин та його солі
2925 12 00 00     - - глутетімід (INN)
2925 19         - - інші:
2925 19 10 00     - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-октабром- N,N'-етилендифталімід
2925 19 30 00     - - - N,N'-етиленбіс(4,5-дибромгексагідро- 3,6-метанфталімід)
2925 19 95 00     - - - інші
2925 20 00 00     - іміни та їх похідні; солі цих речовин2926     Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу:

2926 10 00 00     - акрилонітрил  
2926 20 00 00     - 1-ціаногуанідин (диціандіамід)
2926 30 00 00     - фенпропорекс (INN) та його солі; метадон (INN) - проміжний продукт (4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан)  
2926 90         - інші:
2926 90 20 00     - - ізофталонітрил
2926 90 95         - - інші:
2926 90 95 10     - - - верапаміл (verapamil INN)
2926 90 95 20     - - - циперметрин та його ізомери
2926 90 95 90     - - - інші2927 00 00 00     Діазо-, азо- або азоксисполуки2928 00     Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну:

2928 00 10 00     - N,N-біс(2-метоксиетил) гідроксиламін
2928 00 90         - інші:
2928 00 90 10     - - фенілгідразин
2928 00 90 90     - - інші
2929     Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту:

2929 10         - ізоціанати:
2929 10 10 00     - - метилфенілендіізоціанати (толуїлендіізоціанати)
2929 10 90 00     - - інші  
2929 90 00 00     - інші
2930     Сполуки сіркоорганічні:

2930 10 00 00     - дитіокарбонати (ксантати, ксантогенати)
2930 20 00         - тіокарбамати та дитіокарбамати:
2930 20 00 10     - - етилпропілтіокарбамат (S-етил-NN-ди-н-пропіл-тіокарбамат)
2930 20 00 90     - - інші
2930 30 00 00     - тіурам моно-, ди- або тетрасульфіди
2930 40         - метіонін:
2930 40 10 00     - - метіонін (INN)
2930 40 90 00     - - інші  
2930 90         - інші:
2930 90 13 00     - - цистеїн і цистин
2930 90 16 00     - - похідні цистеїну або цистину
2930 90 20 00     - - тіодигліколь (INN) (2,2'-тіодіетанол)  
2930 90 30 00     - - DL-2-гідрокси-4-(метилтіо)масляна кислота
2930 90 40 00     - - 2,2'-тіодіетилбіс[3- (3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл) пропіонат]
2930 90 50 00     - - суміш ізомерів, що містить 4-метил-2,6- біс(метилтіо)-м-фенілендіамін та 2-метил-4,6-біс(метилтіо)-м-фенілендіамін
2930 90 70         - - інші:
2930 90 70 10     - - - тетурам, ліпоєва кислота
2930 90 70 20     - - - диметоат (фосфамід) (2-диметоксифосфіно-тіоїлтіо-N-метилацетамід)
2930 90 70 90     - - - інші

2931 00     Інші органо-неорганічні сполуки:

2931 00 10 00     - диметилметилфосфонат
2931 00 20 00     - метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангідрид)
2931 00 30 00     - метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангідрид)
2931 00 95         - інші:
2931 00 95 10     - - дибутилолова дилаурат (dibutyltin dilaurate)
2931 00 95 30     - - триетилалюміній
2931 00 95 40     - - гліфосат (N-(фосфонометил) гліцин)
2931 00 95 90     - - інші
2932     Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(атомами) кисню:

                - сполуки, що містять у структурі неконденсоване фуранове кільце (гідроване або негідроване):
2932 11 00 00     - - тетрагідрофуран
2932 12 00 00     - - 2-фуральдегід (фурфурол)
2932 13 00 00     - - спирти фурфуриловий та тетрагідрофуриловий
2932 19 00 00     - - інші
                - лактони:
2932 21 00 00     - - кумарин, метилкумарини та етилкумарини
2932 29         - - інші лактони:
2932 29 10 00     - - - фенолфталеїн
2932 29 20 00     - - - 1-гідрокси-4-[1-(4-гідрокси-3 -метоксикарбоніл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-бензо[ди]ізохромен-1-іл]- 6-октадецилокси-2-нафтенова кислота
2932 29 30 00     - - - 3'-хлор-6'-циклогексиламіноспіро [ізобензофуран-1(3Н),9'-ксантен]-3-он
2932 29 40 00     - - - 6'-(N-етил-n-толуїдин)-2'-метилспіро [ізобензофуран-1(3Н),9'-ксантен]-3-он
2932 29 50 00     - - - метил-6-докосилокси-1-гідрокси-4- [1-(4-гідрокси-3-метил-1-фенантрил)- 3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]піран-1-іл] нафтолен-2-карбоксилат
2932 29 80         - - - інші:
2932 29 80 10     - - - - гама-бутиролактон, ловастатин (lovastatin)
2932 29 80 90     - - - - інші
                - інші:
2932 91 00 00     - - ізосафрол
2932 92 00 00     - - 1-(1,3-бензодіоксол-5-ил)пропан-2-он
2932 93 00 00     - - піперональ
2932 94 00 00     - - сафрол
2932 95 00 00     - - тетрагідроканабіоли (всі ізомери)  
2932 99         - - інші:
2932 99 50 00     - - - епоксиди з чотиричленним циклом
2932 99 70 00     - - - інші циклічні ацеталі та напівацеталі, до складу яких входять або не входять інші кисневмісні функціональні групи, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні
2932 99 85 00     - - - інші
2933     Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(атомами) азоту:

                - сполуки, що містять у структурі неконденсоване піразольне кільце (гідроване або негідроване):
2933 11             - - феназон (антипірин) та його похідні:
2933 11 10 00     - - - пропіфеназон (INN)
2933 11 90 00     - - - інші
2933 19         - - інші:
2933 19 10 00     - - - фенілбутазон (INN)
2933 19 90 00     - - - інші
                - сполуки, що містять у структурі неконденсоване імідазольне кільце (гідроване або негідроване):
2933 21 00 00     - - гідантоїн та його похідні
2933 29         - - інші:
2933 29 10 00     - - - нафазоліну гідрохлорид (INNM) та нафазоліну нітрат (INNM); фентоламін (INN); толазоліну гідрохлорид (INNM)  
2933 29 90 00     - - - інші
                - сполуки, що містять у структурі неконденсоване піридинове кільце (гідроване або негідроване):
2933 31 00 00     - - піридин та його солі
2933 32 00 00     - - піперидин та його солі
2933 33 00 00     - - алфентаніл (INN), анілеридин (INN), безитрамід (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипіпанон (INN), фентаніл (INN), кетобемідон (INN), метилфенідат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN)-проміжний продукт А, фенциклідин (INN) (PCP), феноперидин (INN), піпрадрол (INN), піритрамід (INN), пропірам (INN) та тримеперидин (INN); солі цих сполук
2933 39         - - інші:
2933 39 10 00     - - - іпроніазид(INN); кетобемідону гідро хлорид (INNM); бромід піридостигміну(INN)
2933 39 20 00     - - - 2,3,5,6-тетрахлоропіридин
2933 39 25 00     - - - 3,6-дихлоропіридин-2-карбоксилова кислота
2933 39 35 00     - - - 2-гідроксиетиламоній-3,6- дихлорпіридин-2-карбоксилат  
2933 39 40 00     - - - 2-бутоксіетил (3,5,6-трихлор-2-піридилоксі)ацетат  
2933 39 45 00     - - - 3,5-дихлор-2 4,6-трифторопіридин
2933 39 50 00     - - - флуроксипір (ISO), метиловий складний ефір  
2933 39 55 00     - - - 4-метилпіридин
2933 39 99         - - - інші:
2933 39 99 10     - - - - флуазіфоп-n-бутил
2933 39 99 20     - - - - лоратадин (loratadine INN)
2933 39 99 90     - - - - інші
                - сполуки, що містять у структурі хінолінові або ізохінолінові цикли (гідровані або негідровані), без подальшої конденсації:
2933 41 00 00     - - леворфанол (INN) та його солі
2933 49         - - інші:
2933 49 10 00     - - - галогеновані похідні хіноліну; похідні хінолінкарбонової кислоти  
2933 49 30 00     - - - декстрометорфан (INN) та його солі
2933 49 90         - - - інші:
2933 49 90 10     - - - - хлорхінальдол (chlorquinaldol INN), діоксидин (dioxydinum), дротаверину гідрохлорид (drotaverine INN)
2933 49 90 90     - - - - інші
                - сполуки, що містять у структурі піримідинове кільце (гідроване або негідроване) або піперазинове кільце:
2933 52 00 00     - - малонілсечовина (барбітурова кислота) та її солі
2933 53         - - алобарбітал (INN), амобарбітал (INN), барбітал (INN), буталбітал (INN), бутобарбітал (INN), циклобарбітал (INN), метилфенобарбітал (INN), пентобарбітал (INN), фенобарбітал (INN), секбутабарбітал (INN), секобарбітал (INN) і вінілбітал (INN); солі цих сполук:
2933 53 10 00     - - - фенобарбітал (INN), барбітал (INN) та їх солі
2933 53 90 00     - - - інші
2933 54 00 00     - - інші похідні малонілсечовини (барбітурової кислоти); солі цих сполук
2933 55 00 00     - - лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) і зипепрол (INN); солі цих сполук
2933 59         - - інші:
2933 59 10 00     - - - діазинон (ISO)
2933 59 20 00     - - - 1,4-діазабіцикло- [2.2.2]октан(триетилен-діамін)
2933 59 95 00     - - - інші
                - сполуки, що містять у структурі неконденсоване триазинове кільце (гідроване або негідроване):
2933 61 00 00     - - меламін
2933 69         - - інші:
2933 69 10 00     - - - атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагідро-1,3,5-тринітро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентринітроамін)
2933 69 20 00     - - - метенамін (INN) (гексаметилентетрамін)
2933 69 30 00     - - - 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-біс(октилтіо)-1,3,5- триазин-2-іл-аміно]фенол
2933 69 80 00     - - - інші
                - лактами:
2933 71 00 00     - - 6-гексанлактам (епсилон-капролактам)
2933 72 00 00     - - клобазам (INN) та метиприлон (INN)
2933 79 00         - - інші лактами:  
2933 79 00 10     - - - 1-метил-2-піролідон (метилпіролідон)
2933 79 00 90     - - - інші
                - інші:
2933 91         - - алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордіазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), діазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудіазепам (INN), флунітразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мідазолам (INN), німетазепам (INN), нітразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), піназепам (INN), празепам (INN), піровалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) і триазолам (INN); солі цих сполук:
2933 91 10 00     - - - хлордіазепоксид (INN)
2933 91 90 00     - - - інші  
2933 99         - - інші:
2933 99 10 00     - - - бензимідазол-2-тіол (меркаптобензимідазол)
2933 99 20 00     - - - індол, 3-метиліндол (скатол), 6-аліл-6,7-дигідро-5Н-дибенз [с, е] азепін (азапетин), хлордіазепоксид, феніндамін (INN) та їх солі; іміпрамін гідрохлорид (INNM)  
2933 99 30 00     - - - моноазепіни
2933 99 40 00     - - - діазепіни
2933 99 50 00     - - - 2,4-ди-трет-бутил-6- (5-хлоробензотіазол-2-іл) фенол
2933 99 90         - - - інші:
2933 99 90 10     - - - - карбендазим (метил-N-бензимідазоліл-2-карбамат)
2933 99 90 20     - - - - бендазол (INN) (дибазол)
2933 99 90 90     - - - - інші
2934     Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або невизначеного хімічного складу; інші гетероциклічні сполуки:
2934 10 00 00     - сполуки, що містять у структурі неконденсований тіазоловий цикл (гідрований або негідрований)  
2934 20         - сполуки, що містять у структурі бензотіазолові цикли (гідровані або негідровані), без подальшої конденсації:
2934 20 20 00     - - ди(бензотіазол-2-іл)дисульфід; бензотіазол-2-тіол (меркаптобензотіазол) і його солі
2934 20 80 00     - - інші
2934 30         - сполуки, що містять у структурі фенотіазинові цикли (гідровані або негідровані), без подальшої конденсації:
2934 30 10 00     - - тіетилперазин (INN); тіоридазин (INN) і його солі
2934 30 90 00     - - інші
                  - інші:
2934 91 00 00     - - амінорекс (INN), бротізолам (INN), клотіазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамід (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолін (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентаніл (INN); солі цих сполук
2934 99         - - інші:
2934 99 10 00     - - - хлорпротиксен (INN); теналідин (INN) і його тартрати та малеати
2934 99 20 00     - - - фуразолідон (INN)  
2934 99 30 00     - - - 7-аміноцефалоспоранова кислота
2934 99 40 00     - - - солі та складні ефіри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7- [(R)-2-формілокси-2-фенілацетамідо]- 8-окси-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт- 2-ен-2-карбоксилові кислоти
2934 99 50 00     - - - 1-[2-(1,3-діоксан-2-іл)етил]- 2-метилпіридин бромід
2934 99 90         - - - інші:
2934 99 90 10     - - - - піроксикам (piroxicam INN)
2934 99 90 20     - - - - циклофосфамід (циклофосфан) (cyclophosphamide)
2934 99 90 30     - - - - левамізол (levamisole INN)
2934 99 90 40     - - - - аденозин-5'-трифосфорна кислота (АТФ) (adenosine triphosphate) та її солі  
2934 99 90 50     - - - - пропіконазол (цис-транс-1-[2-(2,4-дихлорфеніл)-4- пропіл-1,3-діоксолан-2-ілметил]-1Н-1,2,4-триазол)
                  - - - - інші:
2934 99 90 91     - - - - - нуклеїнові кислоти та їх солі
2934 99 90 99     - - - - - інші

2935 00     Сульфонаміди:
2935 00 10 00     - 3-{1-[7-(гексадецилсульфоніламіно)- 1-Н-індол-3-іл]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]піран-1-іл}- N,N-диметил-1Н-індол-7 сульфонамід
2935 00 20 00     - метосулам (ISO)
2935 00 90 00     - інші2936     Провітаміни та вітаміни, природні або одержані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику:

2936 10 00 00     - провітаміни, незмішані
                  - вітаміни та їх похідні, незмішані:
2936 21 00 00     - - вітамін A та його похідні
2936 22 00 00     - - вітамін B1 та його похідні
2936 23 00 00     - - вітамін B2 та його похідні
2936 24 00 00     - - кислота D- або DL-пантотенова (вітамін B3 або вітамін B5) та їх похідні
2936 25 00 00     - - вітамін B6 та його похідні
2936 26 00 00     - - вітамін B12 та його похідні
2936 27 00 00     - - вітамін C та його похідні
2936 28 00 00     - - вітамін E та його похідні
2936 29         - - інші вітаміни та їх похідні:
2936 29 10 00     - - - вітамін B9 та його похідні
2936 29 30 00     - - - вітамін H та його похідні
2936 29 90 00     - - - інші
2936 90         - інші, включаючи природні концентрати:
                  - - природні концентрати вітамінів:
2936 90 11 00     - - - природні концентрати вітамінів A + D
2936 90 19 00     - - - інші
2936 90 90 00     - - суміші вітамінів, у тому числі в будь-якому розчиннику
2937     Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі із ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони:

                - поліпептидні гормони, білкові гормони та глікопротеїнові гормони, їх похідні та структурні аналоги:
2937 11 00 00     - - соматотропін, його похідні та структурні аналоги
2937 12 00 00     - - інсулін та його солі
2937 19 00 00     - - інші
                - стероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги:
2937 21 00 00     - - кортизон, гідрокортизон, преднізон (дегідрокортизон) та преднізолон (дегідрогідрокортизон)
2937 22 00 00     - - галогеновані похідні кортикостероїдних гормонів  
2937 23 00 00     - - естрогени та прогестини
2937 29 00         - - інші:
2937 29 00 10     - - - ацетати кортизону або гідрокортизону
2937 29 00 90     - - - інші
                - катехоламіни, їх похідні та структурні аналоги:
2937 31 00 00     - - епінефрин
2937 39 00 00     - - інші
2937 40 00 00     - похідні амінокислот
2937 50 00 00     - простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похідні та структурні аналоги
2937 90 00 00     - інші2938     Глікозиди, природні або одержані шляхом синтезу, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:

2938 10 00 00     - рутозид (рутин) та його похідні
2938 90         - інші:
2938 90 10 00     - - глікозиди наперстянки
2938 90 30 00     - - гліциризинова кислота і гліциризинати
2938 90 90 00     - - інші


2939     Алкалоїди рослинного походження, природні або синтезовані, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:

                - алкалоїди опію та їх похідні; солі цих сполук:
2939 11 00         - - концентрати макової соломки; бупренорфін (INN), кодеїн, дигідрокодеїн (INN), етилморфін, еторфін (INN), героїн, гідрокодон (INN), гідроморфон (INN), морфін, нікоморфін (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) і тебаїн; та солі цих сполук:  
2939 11 00 10     - - - концентрати макової соломки
2939 11 00 90     - - - інші
2939 19 00 00     - - інші
                - алкалоїди, виділені із кори хінного дерева та їх похідні; солі цих сполук:
2939 21 00         - - хінін та його солі:
2939 21 00 10     - - - хінін і сульфат хініну
2939 21 00 90     - - - інші
2939 29 00 00     - - інші
2939 30 00 00     - кофеїн та його солі
                - ефедрини та їх солі:
2939 41 00 00     - - ефедрин та його солі
2939 42 00 00     - - псевдоефедрин (INN) та його солі
2939 43 00 00     - - катин (INN) та його солі
2939 49 00 00     - - інші
                - теофілін та амінофілін (теофілінетилендіамін) та їх похідні; солі цих речовин:
2939 51 00 00     - - фенетилін (INN) та його солі
2939 59 00 00     - - інші
                - алкалоїди ріжків жита та їх похідні; солі цих речовин:
2939 61 00 00     - - ергометрин (INN) та його солі
2939 62 00 00     - - ерготамін (INN) та його солі
2939 63 00 00     - - лізергінова кислота та її солі
2939 69 00 00     - - інші
                - інші:
2939 91         - - кокаїн, екгонін, левометамфетамін, метамфетамін (INN), рацемат метамфетаміну; солі, складні ефіри та інші їх похідні:

                - - - кокаїн та його солі:
2939 91 11 00     - - - - кокаїн неочищений  
2939 91 19 00     - - - - інші
2939 91 90 00     - - - інші
2939 99 00         - - інші:
2939 99 00 10     - - - еметин та його солі
2939 99 00 90     - - - інші


2940 00 00 00     Цукри хімічно чисті, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів, та їх солі, крім речовин товарних позицій 2937, 2938 або 2939

2941     Антибіотики:

2941 10         - пеніциліни та їх похідні, що мають структуру пеніциланової кислоти; солі цих речовин:
2941 10 10 00     - - амоксицилін (INN) та його солі
2941 10 20 00     - - ампіцилін (INN), метампіцилін (INN), півампіцилін (INN) та їх солі
2941 10 90 00     - - інші
2941 20         - стрептоміцини та їх похідні; солі цих речовин:
2941 20 30 00     - - дигідрострептоміцин, його солі, складні ефіри і гідрати  
2941 20 80 00     - - інші
2941 30 00 00     - тетрацикліни та їх похідні; солі цих речовин
2941 40 00 00     - хлорамфенікол та його похідні; солі цих речовин
2941 50 00 00     - еритроміцин та його похідні; солі цих речовин
2941 90 00 00     - інші


2942 00 00 00     Інші органічні сполуки
 


А Вы знаете что?

До 1829 года воровство в Англии каралось смертной казнью.